ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

1.       De hierna vermelde verkoopsvoorwaarden zijn toepasselijk op al onze offertes, verkopen of geleverde prestaties. Ze zijn volledig bindend tenzij deze in onze prijsaanbieding worden gewijzigd of aangevuld.

2.       Het door de koper overmaken van zijn schriftelijke bestelling per Fax of per post houdt zijn aanvaarding in van de algeheelheid van onze voorwaarden en tevens de annulatie van alle hiermede tegenstrijdige bepalingen van zijn order.

3.       Alle bedragen zijn in Euro opgemaakt, tenzij anders vermeld achter het valuta.

4.       Wij aanvaarden enkel schriftelijke bestellingen, het zij per Fax of per post. Bij een telefonische bestelling zal de koper binnen de 24h een vrijblijvende orderbevestiging per Fax ontvangen, deze kan enkel met hantekening ter goedkeuring, per kerende Fax of post, omgezet worden in een bestelling.  Alle andere schriftelijke bestellingen per Fax of post ondergaan dezelfde voorwaarden.

5.       Onze offertes zijn vrijblijvend mits onverkocht. Ze zijn slechts geldig voor de duur van vier weken, datum van opstelling, tenzij een anders vermelde termijn optie.

6.       Onze prijzen zijn berekend in funktie van de loonschalen, sociale lasten, machinewaarden, materiaalprijzen, taksen en dergelijke. Om het even welke verandering aan één dezer elementen voor de voleinding der werken of diensten kan een gemotiveerde prijswijziging tot gevolg hebben.

7.       Onze prijzen zijn vastgesteld voor verpakte goederen verzonden vanuit onze werkplaats te MOL.

8.       Geen enkele bestelling kan zonder onze toestemming geannuleerd worden.

9.       Na levering der goederen dienen onze rekeningen te worden betaald binnen de 30 dagen vanaf de factuurdatum. Alle facturen zijn uitsluitend betaalbaar op het volgende rekeningnummer AXA: 751-0045267-08.

10.    Vanaf de vervaldatum zijn intresten verschuldigd en dit zonder enige aanmaning of ingebrekestelling. Zo de rekening niet binnen de twee maanden na haar vervaldag betaald is, wordt het bedrag ervan, zonder dat er enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, verhoogd met 20%,met een minimum van 100 Euro onverminderd de intresten en gerechtskosten, ten titel van schade vergoeding, bij toepassing van art. 1152 B.W.B. Bij niet-betalen van een rekening zijn alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk en volledig eisbaar, zelfs wanneer er voor een te late betaling een termijn is toegelaten.

11.    De leveringstermijnen worden nooit uitdrukkelijk gewaarborgd. Zij worden eenvoudig bij wijze van aanduiding gegeven en door ons in de mate van het mogenlijke nagekomen. Vertragingen geven de koper in geen geval het recht, de bestelling te annuleren of de verkoop te verbreken. Zij kunnen evenmin aanleiding geven tot prijsvermindering of tot het betalen van om het even welke schade vergoeding.

12.    De waarborg van de verkoper beperkt zich tot de herstelling of de vervanging in zijn werkplaats of ter plaatsen, van de door zijn technische dienst ondeugdelijk bevonden onderdelen. In geen geval kan een schadevergoeding worden geëist met name op grond van de kosten van bewerking, behandeling der stukken,enz… noch in het algemeen op grond van rechtstreeks of zijdelinks door personen of op goederen geleden schade.

13.    Wij dragen geen enkele verantwoording voor beschadiging, opgelopen ten gevolge van een fout in het materieel en kennen geen enkele vergoeding noch schadeloosstelling toe, voor het stilvallen, stopzetten, schade of om het even welke oorzaken.

14.    Klachten. Alleen schriftelijk binnen acht dagen vanaf de factuurdatum.

15.    Voor eventuele geschillen is enkel de rechtbank te Turnhout bevoegd.